'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Home: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
You are not logged in. (Login)
 
Sub-categories
อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง
อาจารย์สัจธรรม พรทวีกุล
อาจารย์พูนสุข จันทศิลป์

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการ การเรียนรู้กระบวนการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาทักษะและสัมพันธภาพในชีวิตประจำวัน การปรับพฤติกรรม การดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขทั้งในชีวิตส่วนตัว ด้านสังคม และการประกอบอาชีพ

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin