'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Home: อาจารย์ธิติ จันตะคุณ
You are not logged in. (Login)
 
-
  • วิเคราะห์ ออกแบบ ตัวแบบของโปรโตคอล การเคลื่อนย้ายไฟล์ การเข้ารหัสคีย์ลับ การเข้ารหัสคีย์สาธารณะ การเขียนภาษาสคริป การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมประยุกต์ การสร้างเว็ปเพจเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการศึกษา หรือธุรกิจ

  • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการอินพุต เอาต์พุต การ จัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin