'; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return ''; else return ""; } $BrowserNameGet = getBrowserName(); if ($BrowserNameGet != "") { echo $BrowserNameGet; } ?> Home: อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
You are not logged in. (Login)
 
- Aj.Sasikarn Morkmechai
 • MBC2301 โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลัง 3(2-2-5) Programming Application for Inventory Control การจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมคลังสินค้าคงคลังการตัด บัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝึกเขียนโปรแกรม และ การน าโปรแกรมส าเร็จรูป มาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า
 • BBC1202: Business Database Management Systems

  วิชา การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

 • ยิ้มยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน ที่เข้าเรียนรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง และฐานข้อมูล

 • BMG 2401การจัดการองค์กรเสมือนจริง Virtual Organization 3(2-2-5)

  ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการ อาทิ ระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ใช้ ในการบริหารความรู้ในองค์กร บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการปรับเปลี่ยน วิธีการจัดการขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานบริการ การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดองค์กร นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ์และปรัชญาขององค์กร แนวคิดพื้นฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ความสำคัญของการ บูรณาการ ระบบสารสนเทศในองค์กร

  Various types of information systems in entrepreneurship, such as information systems for management support, information systems for decision, and information systems for knowledge management in organization; roles of information technology in modifying methods of Various types of information systems in entrepreneurship, such as information systems for management support, information systems for decision, and information systems for knowledge management in organization; roles of information technology in modifying methods of supporting strategies and philosophy of organizations; fundamental concepts of enterprise resource planning system; importance of integrated information systems in an organization


 • คำอธิบายรายวิชา

  แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ ตารางการตัดสินใจ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูลนำเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ

 • BBC2203 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม 3(2-2-5)

  ProgrammingandAlgorithm

  คำอธิบายรายวิชา

  องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆหลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ,การพัฒนาโปรแกรม, การเขียนผงั งานวิเคราะห์และออกแบอัลกอริทึ่ม(Sequential,Decision,Repetition,Modular and Recursion)

 • การศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  อ.นุชศรา นันโท 081-9147846
  อ.ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย 094-5055039
 • GET4103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  (Information Technology for Work)

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาถึงหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์ การใช้โปรแกรมระบบ การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการจัดทำเอกสาร การทำตารางคำนวณ การนำเสนอ และการจัดการฐานข้อมูล ศึกษาการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ เช่น LAN, Internet ฯลฯ รวมถึงเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

  ********************************************************

ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชั้น 1 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
113 ม.12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-556001-8 โทรสาร. 043-556009

Designed by Bordin